Kulturlandskapet

Kulturlandskapet är ett medlemsägt kooperativ baserat i Fjällbacka. Vi arbetar främst med uppdragsarkeologi, men även med kulturhistoria, samhällsplanering, kunskapsförmedling och forskning. Förutom kommersiella uppdrag arbetar vi också med annan forskning och internt initierade projekt. Vilka inriktningar dessa projekt får beror på medlemmarnas intressen. 

Alla våra verksamheter ser vi som en del av samhällsplaneringen. Vi arbetar för att bevara, förmedla, utveckla och förankra kulturhistorien inom samhällsplaneringen. Kooperativet har under många år bedrivit arbete – såväl på uppdrag som egenfinansierat – kring materiella och immateriella lämningar knutna till den bohuslänska stenindustriepoken. 

Landskapet i norra Bohuslän är starkt påverkat av stenindustrin, vilket tar sig uttryck i ett särpräglat och obestridligt kulturlandskap. De fysiska lämningarna efter stenbrytningen visar sig i många olika skepnader, med stenbrott, transportvägar och hamnanläggningar. Stenindustrin ingår också i ett vidare samhällsbyggande. Stenindustrisamhällen skapade för och av stenhuggare är viktiga att lyfta fram. Utöver fysiska lämningar innebar stenindustriepoken även en omstrukturering av människors beteenden och normer. Även detta immateriella kulturarv är viktigt för förståelsen av den fysiska kulturmiljön. 

Kontakt

Kulturlandskapet, Ekelidsvägen 5, 457 40 Fjällbacka