Årsmöte Granitkusten

Granitkusten hälsar alla medlemsföreningar välkomna till årsmöte i Hällevadsholms Folkets Hus Lördagen den 23 Mars kl 11:30.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 9 Mars för behandling på årsmötet.

Dagordning:

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare för dagens protokoll, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd.
5. Prop. Från styrelsen Stadgeändring ang. medlemskap
6. Medlemskap Bohusläns hembygdsförening
7. Anslutning till Föreningsarkivet
8. Verksamhetsberättelse
9. Granitkustens årsredovisning och revisorns yttrande däröver
10. Fråga om ansvarsfrihet för Granitkustens styrelse
11. Verksamhetsplan
12. Budget 2024
13. Val av:
a) ordförande i Granitkustens styrelse
b) vice ordförande i Granitkustens styrelse
c) ledamöter i Granitkustens styrelse
d) revisor och revisorssuppleant för Granitkustens förvaltning
14. Val av tre ledamöter, varav en sammankallande, i Valberedningen för
Granitkustens styrelse
15. Motioner
15. Vid mötet väckta frågor
16. Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar skickas ut senast en vecka innan årsmötet.

Kaffe/te vatten och lättare förtäring serveras

Tid & plats

lördag 23 mars, 2024 11:30

Folkets Hus i Hällevadsholm