Föreningsstöd

Föreningar verksamma inom Granitkusten ska ha möjlighet att söka medel för utveckling och aktiviteter som ligger i linje med projektets syfte: Under Granitkusten som portal/plattform vill vi utveckla natur-och kulturarvsturism genom att stärka befintliga aktörer samt skapa fler entreprenörer inom kultur- och besöksnäringen. Medel kan också sökas för aktiviteter som stärker den lokala identiteten, kopplad till granit.

Principer för fördelning:

Granitkusten följer VG2020 riktlinjer för utvecklingsarbete kring jämställdhet, integration, miljö/klimat, internationalisering och tillgänglighet. Föreningar verksamma inom Granitkusten ska beakta dessa och arbeta medvetet kring dessa frågor.

Ansökningsförfarande:

En ansökan ska innehålla:

  1. Motivering till varför det sökta stödet bidrar till Granitkustens övergripande mål och riktlinjer.
  2. Budget för det sökta stödet.
  3. Belopp som söks av Granitkusten
  4. Namn på sökande samt bank/postgiro för utbetalning av bidrag

Ansökan ska skickas till Granitkustens projektledning som vidarebefordrar ansökan till projektets referensgrupp. Referensgruppen beslutar bifall eller avslag på kommande möte.

Högsta möjliga belopp för en förening att söka är 10.000 kr.

Efter genomfört projekt ska en kortfattad rapport lämnas in till projektledningen för Granitkusten.

 

Beviljade projekt

Hållö Fyr: uppförande av utställningsbod: 10.000 kr

Lahälla Knottfabrik: berättarbänk i granit: 10.000 kr

Lahälla Knottfabrik, ljuddusch: 10.000 kr

StoneZone, översättning av Granitleden: 5.000 kr